KURUMSAL

Unat Hakkında Misyonumuz Gıda Güvenliği Sosyal Uygunluk Politikası
 

Sosyal Uygunluk Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsana Değer” prensibi ile hareket eden firmamız için çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı iş ahlakıyla çalışmak çok önemli. Bu politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ETI Temel Şart ve Koşulları ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;

 

Çocuk İşgücü:

Yasal asgari yaş sınırına uymalı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 (bazı gelişen ülkelerde 14) yaşından küçük işçi çalıştırmamayı,

Asgari yaşın üzerindeki genç işçilerin iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve eğitimlerinin engellenmemesini,

 

Ayrımcılık:

İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık uygulanmamasını;

 

Çalışma Şartlarının Güvenli ve Sağlıklı Olması:

Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınacaktır.

İşçiler düzenli olarak, sağlık ve güvenlik eğitimleri alacaktır ve başlayan veya yeni bir göreve atanan işçiler için işbu eğitimler tekrarlanacaktır.

Kullanıma açık temiz tuvalet imkanı ve içme suyu sağlanacaktır ve eğer söz konusu ise, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik sıhhi imkanlar sağlanacaktır.

Şayet barınma imkanı sağlanıyorsa, bu alanın temiz ve güvenli olması ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekil düzenlenmesi sağlanacaktır.

İşbu temel şart ve kuralları dikkate alan şirket, üst düzey bir yönetim temsilcisini sağlık ve güvenlik sorumlusu olarak tayin edecektir,

 

Adil ve Eşit Muamele:

İşe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmamayı,

Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmayı,

Taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans göstermemeyi,

 

Çalışanların, özgür iradeleri doğrultusunda seçilmesi:

Zorla çalıştırılan veya mecbur bırakılarak çalıştırılan işçi veya özgür iradesi dışında hapishane tarafından sağlanan tutuklu işgücü kullanılamaz.

İşveren tarafından, işçilerin herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez ve makul bir ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte serbesttir.

 

 

 

 

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı:

Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınacak;

İşveren, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine karşı açık görüş sergilemeyi;

İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapmamayı ve temsilcilik işlev ve görevlerini yerine getirebilmeleri için, işçi temsilcilerinin işyerine giriş izinleri verilmesi;

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda, işveren tarafından bağımsız ve özgür sendika ve toplu iş sözleşmesine yönelik paralel uygulamaların geliştirilmesi kolaylaştırılması;

 

Çalışma Saatleri ve Ücretler:

Tüm çalışanlar yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmelidir.

Fazla mesai hariç çalışma saatleri, haftada 45 saati aşmaz.

Tüm fazla mesailer gönüllülük esasına dayanır. Fazla mesai, aşağıdaki faktörlerin hepsi göz önünde bulundurularak sorumluluk içerisinde kullanılır:

  • Bireysel işçilerin ve tüm iş gücünün çalışma kapsamı, sıklığı ve çalışma saatleri sayısı.
  • Fazla mesai, normal istihdamın yerini alması için kullanılmaz.
  • Fazla çalışması için; ödenecek ücret, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli arttırılmış tutarıdır.

İşçilere, her 7 günlük süre en az bir gün veya ulusal iş kanunu tarafından müsaade edilen yerlerde 14 günlük süre içerisinde 2 gün izin verilir.

En az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödemesi yapılır; ödemeler düzenli ve zamanında olur,

Ücretlendirmede hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz,

Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan hakları kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlanır, çalışma saatleri ve fazla mesainin kanunlara ve sektörel standartlara uygun olması sağlanır,

Disiplin cezası olarak maaş kesintisi uygulanamaz veya ulusal yasa ve kanunlar tarafından şart koşulmadığı sürece, ilgili işçinin açık ve net izni alınmadan, maaşlardan hiçbir kesinti yapılmaz. Tüm disiplin cezaları, kaydedilir.

 

Güvenli ve Temiz İş Ortamı:

Çalışanlara güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamayı,

İş kaynaklı kaza ve hastalıkları önlemeyi ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrollerin ve bakımların yapılmasını, güvenlik prosedürlerinin izlenmesini ve koruyucu ekipmanların sağlanmasını, Bu çerçevede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini; eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemlerinin kayıt altına alınmasını,

Uygulamaların yürürlükte olan ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmasını,

 

Çevrenin Korunması:

İlgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine uyulmasını,

Gerekli çevre izinlerinin alınmasını ve yasalara uygunluğunun temin edilmesini,

Tüketimlerimizin, karbon ve hava salımlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıkları en aza indirmek için çalışmayı, kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımını çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmasını, atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmasını, karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmasını,

 

 

Kalite ve Gıda Güvenliği:

Ürün ve hizmetlerin, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmasını, Firmamızın gıda güvenliği ve kalite kurallarının gözetilmesini,

 

Çok yıpratıcı veya insanlık dışı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez

Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma veya diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma, kesinlikle yasaktır.

 

Dilek ve Şikayetler:

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını,

Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi,

 

 

Tedarikçi-Taşeron-Fasonlarla ilişkiler:

Çalışılan Tedarikçi-Taşeron-Fasonların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini,

 

taahhüt eder.

 

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Kanun, yönetmelik ve/veya Unat Yağ’ın Sosyal Uygunluk Politikası’nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web üzerinden bildirilebilir, yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır. Unat Yağ’a aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak ihlaller iletilebilir.

 

e-mail  : unat@unat.com.tr

 

Telefon: 0324-5023940


Anasayfa Hakkımızda Sertifikalar İnsan Kaynakları Foto Galeri Haberler İletişim

Copyright 2013 Unat Yağ
vemedya.com